منبع کویل دار

ادامه مطلب
منبع کویل دار

منبع کویل دار

منبع کویل دار یا در واقع مخزن کویلی جزء تاسیسات تولید کننده آبگرم موتورخانه بشمارد، به دلیل گرمایش منبع به واسطه کویل، به آن منبع کویلی می‌گویند.