رزین های بستر سختی گیر که به آن ها رزین های تبادل یونی نیز گفته می شود امروزه قالباً به صورت سه دسته کاتیونی، آنیونی و میکس بد فراهم می شوند. رزین های تبادل یونی در دسته میکس بد دارای کد MB400 ، US3600 تقسیم بندی شده است. رزین کاتیونی نیز در سه کد C100 ، C100E ، C100H دسته بندی می گردد. رزین های آنیونی فراوانی نیز توسط کمپانی پرولایت با کدهای A400، A300، A300E نیز از مهمترین انواع رزین موجود در بازار می باشند.