رزین های تبادل یونی

رزین کاتیونی تیپ c۱۰۰
رزین های تبادل یونی

رزین کاتیونی تیپ c۱۰۰

۶۲۰٬۰۰۰ ریال
رزین کاتیونی تیپ c۱۰۰e
رزین های تبادل یونی

رزین کاتیونی تیپ c۱۰۰e

۵۵۰٬۰۰۰ ریال