شیر های کنترلی

شیر سلو والو ۲ اینچ
شیر های کنترلی

شیر سلو والو ۲ اینچ

۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
شیر سلو والو ۱ و ۱/۲ اینچ
شیر های کنترلی

شیر سلو والو ۱ و ۱/۲ اینچ

۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
شیر سلو والو ۱ اینچ
شیر های کنترلی

شیر سلو والو ۱ اینچ

۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
شیر سلو والو ۳/۴ اینچ
شیر های کنترلی

شیر سلو والو ۳/۴ اینچ

۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
شیر دستی فیلتر شنی ۲ اینچ
شیر های کنترلی

شیر دستی فیلتر شنی ۲ اینچ

۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
شیر دستی فیلتر شنی ۱ اینچ
شیر های کنترلی

شیر دستی فیلتر شنی ۱ اینچ

۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال
شیر دستی فیلتر شنی ۳/۴ اینچ
شیر های کنترلی

شیر دستی فیلتر شنی ۳/۴ اینچ

۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
شیر دستی سختی گیر ۱ اینچ
شیر های کنترلی

شیر دستی سختی گیر ۱ اینچ

۸٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
شیر دستی سختی گیر ۳/۴ اینچ
شیر های کنترلی

شیر دستی سختی گیر ۳/۴ اینچ

۶٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال